Beter leren dan fraude – Algemeen Nijmegen Studentenblad

Van krottenbaasjes tot illegale downloads en van scholingsvergoedingen tot DUO. Overal worden studenten geconfronteerd met de wet. Op ANS-Online geeft Rechtswinkel Nijmegen-Oost maandelijks uitleg over de juridische zaken waar studenten mee te maken hebben. Deze keer: oplichting terwijl je studeert.

De formules in een afbeelding van een echte Picasso op de omslag van uw rekenmachine verhullen, gewoon de zin uit die scriptie in uw scriptie kopiëren alsof het uw literaire kunst is of de vereisten voor doodslag in de rechtszaal te vurig opsommen? Waarschijnlijk kent iedereen wel iemand die zulke hoopvolle risico’s heeft genomen. Helaas kan het ook voorkomen dat je betrapt wordt. Met de examenperiode in aantocht en alle deadlines aan het einde van het schooljaar, kun je er het beste over praten: wat gebeurt er als je wordt beschuldigd van fraude?

Gevangenisstraf voor spiekbriefje?

De wet kent geen specifieke definitie van fraude. Bedrieglijk handelen kan echter worden bestraft. Een van de bekendste voorbeelden van fraude, plagiaat, zorgt ervoor dat je je artikel nog eens nakijkt op de juiste quote. Uw naam toekennen aan andermans werk is niet alleen uit professionele voorzichtigheid, maar is ook strafbaar als fraude. Je presenteert het werk immers anders dan het in werkelijkheid is. Vanuit strafrechtelijk oogpunt kan plagiaat worden bestraft met een gevangenisstraf van twee jaar of een hoge boete van maximaal negentigduizend euro. Het is geen misdaad om je naaste te bedriegen. Je hoeft dus niet te verwachten dat de politie na de laatste test voor je deur staat.

zwendel studie

Bij fraude gaat het om meer dan plagiaat alleen, maar het Wetboek van Strafrecht gaat hier niet op in. De wetgever heeft besloten dat het aan de examencommissie en de decaan van de hogeschool is om hiervoor in de Frauderegeling regels te maken. Frauderegelingen zijn vaak opgenomen als aanvulling op de Onderwijs- en Examenregeling (OER) van je opleiding.

READ  Antarctica heeft de Nederlandse groene tech startup CO2ok overgenomen om klimaatsoftware-oplossingen voor e-commerce vooruit te helpen

In de Frauderegeling Radboud Universiteit wordt onder fraude verstaan: “het handelen van een student gericht op het geven van een vertekend beeld van zijn kennis, inzicht of vaardigheden”. Voorbeelden van frauderegelingen zijn onder meer je tentamen laten maken door iemand anders, onderzoeksgegevens verkeerd weergeven of je antwoorden tijdens een tentamen aanpassen.

Als er een paragraaf in je proefschrift is die de beoordelaar heel bekend in de oren klinkt, wordt dit ‘vermoeden van fraude’ genoemd.

Als je je met een schuine blik in de sportschool aankijkt terwijl je je handschrift op je aantekeningen ontcijfert of als er een paragraaf in je scriptie staat die de beoordelaar heel bekend voorkomt, wordt dit ‘vermoeden van fraude’ genoemd. Zodra de examinator meent dat je bedrog pleegt, krijg je direct bericht, maar kun je de toets alsnog zittend in de zaal maken. De waarnemer kan u vragen om bewijsmateriaal in te leveren, zoals een rekenmachine of woordenboek.

Na de toets of na het inleveren van je scriptie maakt de examinator een melding van een vermoeden van fraude. Op basis van dit rapport en jouw reactie stelt de examencommissie een onderzoek in. De examencommissie beslist binnen vier weken na het opmaken van het rapport of de fraude daadwerkelijk heeft plaatsgevonden en kan een boete worden opgelegd.

examen officier

De examencommissie is dus niet zomaar een commissie van je studievereniging die af en toe iets leuks organiseert. De Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW) noemt de examencommissie het orgaan dat in elke opleiding aanwezig moet zijn. Een van haar taken is om vast te stellen of de student voldoet aan de eisen voor het behalen van een diploma. Dit betekent ook dat de examencommissie verantwoordelijk is voor alle zaken die te maken hebben met voorlopige en eindtentamens. Denk hierbij aan kwaliteitsborging, het bepalen van de wijze van beoordelen en het verlenen van eventuele ontheffingen.

READ  Hackers ontmantelen 's werelds grootste netwerken met afhankelijkheidsverwarring

Uitsluiting van deelname kan slechts voor een periode van maximaal één jaar.

Daarnaast stelt de wet kort dat de examencommissie bevoegd is om studenten uit te sluiten van deelname aan een of meer tentamens bij constatering van fraude. Uitsluiting van deelname kan slechts voor een periode van maximaal één jaar. Indien er echter sprake is van ernstige fraude, kan de examencommissie de examencommissie voorstellen de student uit de opleiding te verwijderen.

hoofdletter van de universiteit

Laten we zeggen dat de examencommissie fraude heeft bewezen en dat je vier maanden lang niet aan de examens mag deelnemen. Als je het niet eens bent met deze beslissing, kun je binnen zes weken in beroep gaan bij het College van Beroep voor de Examens (CBE). Elke hogeronderwijsinstelling heeft een eigen CBE waar je in beroep kunt gaan met de redenen waarom je het niet eens bent met de beslissing. De examencommissie zal hierop reageren, waarna in principe een openbare zitting in de rechtbank volgt. Het Radboud Universiteit CBE bestaat uit een voorzitter, drie docenten en een student. Na de zitting neemt de centrale bank binnen tien weken een besluit. Als er nog geen duidelijkheid is, kun je in beroep gaan bij het College van Beroep voor het Hoger Onderwijs in Den Haag. Dit is een instelling waar rechters beslissen over mogelijke fraude.

Conclusie

Als u ten onrechte bent beschuldigd van fraude, zijn er manieren om uw naam te zuiveren. Als er sprake is van fraude, kunnen de gevolgen zeer ernstig zijn. Daarom is het misschien een beter plan om die bibliografie te controleren of de avond ervoor wat langer te studeren voor dat examen. Dan kom je ongeschonden door je studie, in ieder geval op het gebied van fraude.

READ  Ziggo hoeft geen illegale downloaders van klantgegevens te delen met de filmdistributeur

Benieuwd naar andere artikelen van Rechtswinkel Nijmegen-Oost? je leest dit hier

More from Madison Garrett
Het testen van Android-apps op Windows begint in de VS
Het integreren van Android-apps in Windows was een van de belangrijkste verkoopargumenten...
Read More
Leave a comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *