CBSE Klasse 12 Bedrijfskunde Hoofdstuk 5 Notities organiseren, pdf-download

CBSE Klasse 12 Bedrijfskunde Hoofdstuk 5 Notities organiseren, pdf-download

CBSE Class 12 Regulatory Notes: Hier kunnen studenten handgeschreven Regulatory Notes voor Class 12 Business Studies vinden, hoofdstuk 5. Dit zal u begeleiden bij de juiste herziening voor het komende CBSE-examen.Download de PDF van CBSE Klasse 12 Klasse 5 Organisatienotities

organiseren Categorie 12 Opmerkingen: Hier kunnen studenten de bijgevoegde volledige en gedetailleerde revisie-aantekeningen vinden voor CBSE Class 12 Business Studies, Hoofdstuk 5, Organisatie. De PDF-downloadlink hiervoor is hier ook bijgevoegd. Deze Class 12 Regulatory Revision Notes zijn opgesteld door onze vakexperts, volgens de bijgewerkte en herziene CBSE-syllabus 2023-2024.

De revisienotities die hier worden gegeven, zullen de leerlingen helpen al hun twijfels met betrekking tot de concepten uit dit hoofdstuk weg te nemen. Dit zal ook dienen als uw last-minute revisiegids, omdat alle informatie in een gedetailleerd formaat wordt gepresenteerd.

Verwant:

CBSE Klasse 12 Bedrijfskunde MCQ’s

CBSE Klasse 12 Bedrijfskunde Mindmaps

NCERT-oplossingen voor klasse 12 bedrijfsstudies 2023-2024

Herzieningsnotities voor klasse 12 Bedrijfskunde Hoofdstuk 5, Organisatie

Wat bedoel je met organisatie?

Organiseren is het proces van het definiëren en groeperen van het werk dat moet worden gedaan, het definiëren en delegeren van verantwoordelijkheid en autoriteit, en het tot stand brengen van relaties met als doel mensen effectiever samen te laten werken bij het bereiken van doelen.

Stappen in het organisatieproces

De verschillende stappen in het organisatieproces zijn:

 • Definitie en werkverdeling
 • Verdeling in secties
 • Taken toekennen
 • Leg gezagsrelaties vast en stel rapporten op

Het belang van organisatie

Het belang van organisatie is:

 • Voordelen van specialisatie
 • Duidelijkheid in werkrelaties
 • Optimaal gebruik van hulpbronnen
 • Pas je aan aan verandering
 • Doeltreffend management
 • De ontwikkeling van medewerkers
 • Uitbreiding en groei

Organisatieschema

De organisatiestructuur kan worden gedefinieerd als het raamwerk waarbinnen administratieve en operationele taken worden uitgevoerd. Het definieert de relaties tussen mensen, werk en middelen. Een effectieve structuur zal de winstgevendheid van de organisatie vergroten.

Soorten organisatiestructuur

De twee soorten organisatiestructuren zijn:

1. Functionele structuur-Door banen van vergelijkbare aard onder functionele functies te groeperen en deze hoofdfuncties als afzonderlijke afdelingen te organiseren, ontstaat een functionele structuur. Alle afdelingen rapporteren aan het Hoofd Coördinatie.

READ  WhatsApp | Waar download je de banner met verjaardagshoed in PNG-formaat | Toepassingen | pictogram | Kerstmis | Smartphone | en | nni


Voordelen van functionele structuur:

 • Het verbetert de efficiëntie bij het inzetten van mankracht, omdat medewerkers vergelijkbare taken binnen de afdeling uitvoeren en de prestaties kunnen verbeteren.
 • Het verbetert het toezicht en de coördinatie binnen de administratie
 • Het helpt bij het vergroten van de administratieve en operationele efficiëntie en dit leidt tot meer winst
 • Het resulteert in minimale dubbel werk, wat resulteert in lagere kosten
 • Het maakt het opleiden van medewerkers eenvoudiger omdat de focus slechts op een beperkt aantal vaardigheden ligt
 • Het zorgt ervoor dat verschillende functies de nodige aandacht krijgen.

Nadelen van functionele structuur:

 • Functionele structuur legt minder nadruk op de algemene doelstellingen van de organisatie dan op de doelstellingen die door het functionele hoofd worden nagestreefd
 • Dit kan tot coördinatieproblemen leiden, omdat informatie tussen functioneel verschillende afdelingen moet worden uitgewisseld
 • Er kan een belangenconflict ontstaan ​​wanneer de belangen van twee of meer afdelingen onverenigbaar zijn.
 • Het kan tot inflexibiliteit leiden

2. De structuur van mensen Bij een afdelingsstructuur bestaat de organisatiestructuur uit afzonderlijke bedrijfseenheden of afdelingen. Elke unit heeft een afdelingsmanager die verantwoordelijk is voor de prestaties en zeggenschap heeft over de unit. Binnen elke afdeling wordt doorgaans een functionele structuur gehanteerd.

Voordelen van een divisiestructuur:

 • Het voorbereiden van individuen op leidinggevende functies
 • Prestatiemeting is verbeterd
 • Het vergroot de flexibiliteit en het initiatief omdat elke afdeling als een onafhankelijke eenheid werkt, wat resulteert in een snellere besluitvorming.
 • Faciliteert uitbreiding en groei

Nadelen van functionele structuur:

 • Er kunnen conflicten ontstaan ​​tussen verschillende afdelingen
 • Dit kan leiden tot hogere kosten als gevolg van mogelijk dubbel werk
 • Een verantwoordelijke manager kan op slechte voorwaarden macht verwerven

Verschillen tussen functionele en divisiestructuur

De verschillen tussen functionele en divisiestructuren zijn:

Functionele structuur

De structuur van mensen

De vorming ervan hangt af van de functies

De vorming ervan hangt af van de classificatie van productielijnen

Het volgt functionele specialisatie

Het volgt productspecialisatie

Het is moeilijk om verantwoordelijkheden te verdelen

Het is gemakkelijk om verantwoordelijkheden te verdelen

Managementontwikkeling is lastig

Administratieve ontwikkeling is eenvoudig

Het is zuinig

Het is duur omdat hetzelfde werk over verschillende productielijnen moet worden herhaald

Coördinatie is lastig

Coördinatie is eenvoudig

READ  van Among Us tot Genshin Impact

Officieel georganiseerd

Formele organisatie verwijst naar de organisatiestructuur die door het management is ontworpen om een ​​bepaalde taak te volbrengen.

Kenmerken van formele organisatie We zijn:

 • Het definieert de relaties tussen de verschillende functiefuncties en de aard van de onderlinge relatie daartussen. Hierdoor wordt duidelijk wie wie moet informeren
 • Het is een middel om de in de plannen gespecificeerde doelen te bereiken, aangezien het de regels en procedures vastlegt die nodig zijn om deze te bereiken
 • De inspanningen van verschillende afdelingen worden gecoördineerd, met elkaar verbonden en geïntegreerd via een formele organisatie
 • Het is doelbewust ontworpen door het topmanagement om het soepel functioneren van de organisatie te vergemakkelijken
 • Het richt zich meer op het werk dat moet worden gedaan dan op de persoonlijke relaties tussen medewerkers

De voordelen van formele organisatie zijn:

 • Het is gemakkelijker om verantwoordelijkheden toe te wijzen omdat de onderlinge relaties duidelijk zijn gedefinieerd.
 • Er bestaat geen onduidelijkheid over de rol die elk lid zou moeten spelen als de taken worden gedefinieerd. Dit helpt ook dubbel werk te voorkomen
 • De eenheid van commando wordt gehandhaafd via een gevestigde commandostructuur
 • Het leidt tot het effectief bereiken van doelstellingen door een raamwerk te bieden voor de uit te voeren processen en ervoor te zorgen dat elke medewerker weet welke rol hij of zij moet spelen.
 • Geeft stabiliteit aan de organisatie. Dit komt omdat het gedrag van werknemers redelijk voorspelbaar is omdat er specifieke regels zijn om hen te begeleiden.

Grenzen van formele organisatie:

 • Dit kan leiden tot procedurele vertragingen omdat hij het proces moet volgen
 • Het biedt mogelijk geen adequate erkenning voor creatief talent, omdat het geen afwijkingen van strikt vastgesteld beleid toestaat.
 • Het is moeilijk om alle menselijke relaties in een organisatie te begrijpen, omdat deze meer gericht zijn op structuur en werk

IInformele organisatie

Informele organisatie komt voort uit formele organisatie, wanneer interpersoonlijke interactie leidt tot een netwerk van sociale relaties tussen werknemers.

Kenmerken van informele organisatie We zijn:

 • De informele organisatie ontstaat vanuit de formele organisatie als gevolg van persoonlijke interactie tussen medewerkers.
 • Gedragsnormen ontstaan ​​eerder uit groepsnormen dan uit formeel vastgestelde regels en voorschriften
 • Onafhankelijke communicatiekanalen worden ontwikkeld zonder een specifieke richting van de informatiestroom door groepsleden
 • Ze verschijnen spontaan en zijn niet opzettelijk door het management gecreëerd
 • Het heeft geen specifieke structuur of vorm omdat het een complex netwerk is van sociale relaties tussen leden.
READ  Olympische atleten moeten de tracking-app downloaden om de activiteit vóór de spelen te volgen

Voordelen van informele organisatie zijn:

 • Informele organisatie leidt tot een snellere verspreiding van informatie en tot snelle reacties.
 • Het helpt tegemoet te komen aan de sociale behoeften van leden en stelt hen in staat gelijkgestemde mensen te vinden.
 • Draagt ​​bij aan het behalen van organisatiedoelstellingen door het compenseren van tekortkomingen in de formele organisatie.

Nadelen van informele organisatie zijn:

 • Wanneer een informele organisatie geruchten verspreidt, wordt het een destructieve kracht en gaat het in tegen de belangen van de formele organisatie.
 • Het kan zijn dat het management er niet in slaagt veranderingen door te voeren als de informele organisatie zich daartegen verzet. Een dergelijke weerstand tegen verandering kan de groei vertragen of beperken.
 • Het zet leden onder druk om zich te conformeren aan de verwachtingen van de groep.

Verschillen tussen formele en informele organisatie

De verschillen tussen formele en informele organisatie zijn:

Formele organisatie

Informele organisatie

Formele organisatie kan worden gedefinieerd als de structuur van autoriteitsrelaties die door het management wordt gecreëerd

Informele organisatie kan worden gedefinieerd als een netwerk van sociale relaties die voortkomen uit interactie tussen werknemers

Het ontstaat als gevolg van bedrijfsregels en -beleid

Het ontstaat als gevolg van sociale interactie

Het wordt gestuurd door regels

Het heeft geen specifieke stijl

Communicatie vindt plaats via de numerieke keten

Communicatiestroom Het kan in elke richting gebeuren

Hier zijn managers leiders

Hier kunnen managers wel of geen leiders zijn

Het is stijf

Het is flexibel

Het belang van decentralisatie

Het belang van verschillende decentralisaties is:

 • – Het ontwikkelen van initiatief onder ondergeschikten
 • Managementtalent ontwikkelen voor de toekomst
 • Snelle besluitvorming
 • Opluchting voor het senior management
 • Faciliteert groei
 • Betere controle

Klik op de onderstaande link om de beoordelingsnotities voor Hoofdstuk 12 Organisatie te downloaden

Lees ook:

CBSE Klasse 12 Syllabus Bedrijfskunde 2023-2024

CBSE Klasse 12 Bedrijfsstudies Voorbeeldpapier 2023-2024

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *